Door Simon van de Kamp

Bekijk profiel
ventilatie

Hoogbouw en balansventilatie vereist specifieke aanpak

Bij het ontwerpen van een ventilatiesysteem (balansventilatie) in hoogbouwprojecten speelt vaak het vraagstuk hoe de verse lucht van buiten wordt aangezogen en verontreinigde lucht wordt afgevoerd naar buiten. Essentieel is dat bewoners worden voorzien van voldoende frisse lucht. Keuzes van juiste uitmondingen en dimensionering spelen hierin een belangrijke rol.
De ISSO 61 en ISSO 62 geven hierin adviezen. Wat ik merk is dat men hiermee regelmatig niet bekend is, handig dus om ze daarom eerst even uit te leggen.

Bij toepassing van collectieve kanalen worden meerdere WTW-toestellen aangesloten op een hierop gedimensioneerd verzamelkanaal. Vaak lopen deze kanalen verticaal in een schacht naar het dak op soms grote hoogte. Er zijn verschillende situaties mogelijk. Er kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor individuele aanzuig (gevel) en collectieve afvoer.

tip 1

luchtsnelheid in kanalen

Deze wordt voor collectieve kanalen gesteld op maximaal 5 [m/s.] Aan de hand van de berekende ventilatiecapaciteit per appartement kan de totale luchtcapaciteit worden bepaald die via het collectieve kanaal moet worden getransporteerd. Op basis van de snelheid en de luchtcapaciteit kan de diameter van het collectieve kanaal worden bepaald. Verjonging in de kanalen kan worden toegepast, vaak wordt echter gekozen voor 1 collectieve diameter.

Voorbeeld: 5 bouwlagen, berekende ventilatiecapaciteit per appartement volgens Bouwbesluit: 225 [m3/uur]. Totale ventilatiecapaciteit: 1125 [m3/uur] Minimaal vereiste diameter: ø300 [mm]

tip 2

Dampdichte en thermische isolatie

Geadviseerd wordt om de collectieve kanalen uitwendig dampdicht- en thermisch te isoleren. De reden hiervoor is dat door het hoge terugwinrendement.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Nieuws/2021/Leidse Schans/Hoogbouw appartementen hilversum - ventilatiesystemen.jpg
tip 3

“vaak is de klacht dat men kooklucht ruikt uit andere appartementen”

Zelf ben ik al bij heel wat appartementencomplexen geweest waar de terugslagkleppen niet waren toegepast. Vaak is de klacht dat men kooklucht ruikt uit andere appartementen. Omdat WTW-ventilatiesystemen allemaal in hetzelfde kanaal verontreinigde lucht uitblazen kan het zijn dat om een bepaalde reden (weerstand of windbelasting in de dakkap) lucht in de onder- of bovenliggende appartementen wordt ingebracht.

Dit gebeurt bij het niet toepassen van terugslagkleppen. Worden deze terugslagkleppen wel toegepast dan kan de lucht maar in één richting worden gestuurd. De Brink ventilatietoestellen met WTW hebben een bijkomend voordeel dat de ventilatoren zich aanpassen aan de weerstand in de kanalen (constant Flow) en dus de weerstand in de klep goed kunnen pareren.

tip 4

ruimte tussen schachtwand en kanaal

Naast bovengenoemde aspecten is voldoende ruimte in de schacht van belang. Er wordt geadviseerd ten minste 50 mm. tussen schachtwand en collectief kanaal aan te houden. Ook wordt geadviseerd om afvoerkanalen verticaal te laten lopen.

 

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Nieuws/2021/Leidse Schans/Ventilatie hoogbouw - Leidse schans.png
tip 5

toepassing ondersteuningsventilatoren

Op grotere hoogtes kan de toepassing van ondersteuningsventilatoren nodig zijn. Vanaf 20 bouwlagen wordt dit een belangrijk aandachtspunt. In zo’n geval zal Brink in overleg met adviseur en installateur berekenen of deze inpassing benodigd is.

.

tip 6

brandkleppen

Schachten zijn doorgaans tevens een brandscheiding. Er moet dus naast een terugslagklep ook een brandklep worden toegepast. De ISSO 61 adviseert hier een maximale kanaalweerstand per klep van

tip 7

uitmonding

Tot slot is de uitmonding op het dak een belangrijk aspect. Hiervoor geldt de verdunningsfactor (NEN 1087) maar ook uitmonding en plaats hiervan zijn essentieel. Dit zal ik in een volgende blog uitvoeriger behandelen.

advies

goede voorbereiding essentieel

Bij toepassing van balansventilatie in hoogbouwprojecten is een goede voorbereiding essentieel anders ontstaan mogelijk bovengenoemde verschijnselen en soms zelfs klachten. Mijn collega's en ik adviseren u graag in het voortraject hoe om te gaan met de engineering van de collectieve kanalen. Alleen door een goede voorbereiding kunnen bewoners genieten van excellente lucht, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar!

play video
testimonial

Leidse schans leiden

In deze video vertellen Paul Vink van VIAC b.v. en Coos Schouten van Schouten Techniek welke bijdrage Brink heeft gehad bij de realisatie van dit enorm ambiteuze project ‘Leidse Schans’ in Leiden. Voor ons betekent dit project een succesvol bewijs van de realisatie van onze droom.

meer weten?

meer informatie of advies nodig?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor dit ventilatiesysteem in hoogbouwprojecten? Neem contact met ons op voor een passend advies.