Privacyverklaring Brink Climate Systems B.V.

Brink Climate Systems B.V. (hierna “Brink”) neemt uw privacy serieus. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking ervan uiterst belangrijk. Om deze reden hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Brink over u verzamelt tijdens alle mogelijke contactmomenten met ons of een van onze partners, zowel off- als online

Deze privacyverklaring geeft antwoord op vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via: privacy@brinkclimatesystems.nl. Wij helpen u graag verder.

1. Wanneer verzamelt Brink persoonsgegevens van mij?
Er zijn verschillende momenten waarop Brink persoonsgegevens van u verzamelt. 
Denk hierbij aan:
• registratie van uw aankopen
• levering van diensten aan u
• communicatie met Brink, zowel mondeling als schriftelijk
• momenten waarop u toegang krijgt tot voorzieningen of systemen van Brink deelname aan beurzen,evenementen of promoties
• vrijwillige deelname aan testen of enquêtes
• het gebruik van digitale producten/diensten en/of apps van Brink (bijvoorbeeld gegevensgebruik, projectgegevens of locatiegegevens)
• bezoek aan onze website, webshop, portal, configurator of andere digitale toepassingen, hierbij worden er cookies op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen en/of project data verzameld
• het verkrijgen van persoonsgegevens omdat u klant bent bij één van onze partners.

Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, als u deze zelf niet heeft doorgegeven? Dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar: privacy@brinkclimatesystems.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Brink van mij?
Brink verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn verzameld tijdens uw bezoek, aan onze websites, webshop, portal, configurator of andere digitale toepassingen, kantoor, productiehal of uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

De persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt, zijn:
• gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop-/verkoopovereenkomst
• gegevens ingevuld op contactformulieren, zowel op papier als digitaal
• gegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (visitekaartjes), events, seminars, etc.
• gegevens verstrekt tijdens het aanvragen en / of configureren van een project

Wanneer u onze website, webshop, portal, configurator of andere digitale toepassingen bezoekt slaan onze servers een aantal zaken op. Dat gaat om informatie als:
• uw IP adres
• uw cookie-ID
• uw webbrowser
• uw locatie
• de webpagina’s die u op onze website bezoekt
• de advertenties die u bekijkt 
• de website van waaruit u onze website bezoekt
• de datum en de duur van het bezoek aan onze website
• de verstrekte gegevens voor de configuratie en project
• de bij een configuratie gegenereerde projectnummer
• de mutaties in het project

Deze web-informatie is noodzakelijk voor de technische overdracht van de website en een veilige server-werking. Er wordt geen gepersonaliseerde data-analyse op uitgevoerd.

Daarnaast kan Brink uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verkrijgen, zoals:
• persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij een van onze groepsvennootschappen of partners
• persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers
• persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms 

Wanneer de persoonsgegevens zijn verkregen uit een van de bovenstaande bronnen worden deze alleen verwerkt als dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

3. Waar worden mijn persoonsgegevens voor gebruikt?
Brink kan u vragen om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten. Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Verder kunnen gegevens worden gebruikt voor facturatie van de geleverde producten of verleende diensten.
• contact onderhouden met u
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates,
uitnodigingen voor events, seminars en het toezenden van informatie die u bij ons heeft aangevraagd.
• het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten over producten of diensten en het informeren over de status hiervan
• het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij willen u graag benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of opnemen van contact met u. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Indien wij  van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor vooraf om uw toestemming vragen. Indien u deze toestemming later wilt intrekken, is dat altijd mogelijk.
• het verbeteren en beveiligen van onze website, webshop, portal, configurator of andere digitale toepassingen
• het maken van gebruikersstatistieken
De gebruikersstatistieken van onze website, webshop, portal, configurator of andere digitale toepassingen verzamelen wij om een beeld te krijgen van onder meer  het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, welke onderdelen van de website, webshop, portal, configurator of andere digitale toepassingen worden bekeken en het ‘click-gedrag’. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.
• toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging
Indien u ons kantoor en/of bedrijfspand bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam, bedrijfsnaam, tijdstip van aankomst en vertrek. 

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Gegevens die u ons verstrekt door het invullen van een contactformulier worden veilig op onze servers opgeslagen en uitsluitend door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek.

4. Op welke rechtsgronden verwerkt Brink mijn gegevens?
Wij verwerken uw gegevens:
• ofwel omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de
   overeenkomst met u
• ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
• ofwel met uw toestemming
• ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken.Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, mogen wij geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor promoties en evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel willen aanleggen, zullen wij daarvoor voorafgaand om uw toestemming vragen.

5. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Brink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld, te realiseren of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode worden de gegevens die we niet meer nodig hebben gewist, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

6. In hoeverre deelt Brink mijn persoonlijke gegevens met anderen?
Brink kan uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen. Dit doen wij altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brink blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

7. Worden mijn gegevens ook doorgegeven buiten de EER (Europese Economische Ruimte)?

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens door te geven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van een overeenkomst door onze buiten de EER gevestigde groepsvennootschappen.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau voor de bescherming van de persoonsgegevens is gewaarborgd of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

8. Wat zijn automatische besluiten? Maakt Brink hier gebruik van?
Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, niet (meer) door mensen. Heeft zo’n beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u er last van hebben? Dan mogen we geen automatisch besluit over u nemen.

Wij mogen alleen automatische besluiten nemen als wij hierover een overeenkomst hebben gesloten met u, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. U heeft in die situaties altijd recht op overleg met iemand van Brink, bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken. Dit kunt u doen via privacy@brinkclimatesystems.nl 
Brink maakt geen gebruik van volledige automatische besluiten die gevolgen voor u hebben of waar u last van kunt hebben.

9. Wat zijn mijn rechten?
Op verzoek kunnen wij u een overzicht sturen van uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering
kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar privacy@brinkclimatesystems.nl. Brink heeft het recht om een verzoek tot inzage te weigeren als deze onredelijk is of de privacy van anderen in gevaar wordt gebracht.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, zich adequaat te identificeren bij een schriftelijk verzoek tot inzage. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Om fraude te voorkomen is het belangrijk om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen.
De app KopieID is een handig hulpmiddel om met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) te maken.

Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek te reageren. Mocht na het verstrekken van uw persoonsgegevens blijken dat deze niet juist zijn of dat het bewaren ervan in strijd is met geldende wet- en regelgeving, dan zullen wij uw gegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken.

10. Hoe gaat Brink om met mijn wensen ten aanzien van mijn persoonsgegevens?
Om u beter van dienst te kunnen zijn, is het voor Brink van belang om u goed te leren kennen. Maar alleen als u dat wenst, want uiteraard respecteren wij de keuzes die u maakt als het gaat om gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u geen e-mailberichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich in de desbetreffende mail ten allen tijde hiervoor afmelden. U kunt u specifieke wensen ook aangeven door een bericht te sturen naar: privacy@brinkclimatesystems.nl

11. Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik via een link op andere websites kom?
Wanneer u onze website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Brink en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze websites worden gebruikt. Voor de websites die geen eigendom zijn van Brink en dus niet onder ons beheer vallen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en het privacy beleid.

12. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Brink maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo passen wij bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken wij firewalls en beveiligde servers. Daarnaast coderen wij bepaalde soorten gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

13. Wie is er verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens?
Brink Climate Systems B.V. gevestigd aan de Wethouder Wassebaliestraat 8 in Staphorst is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met ons.
Stuur een mail naar privacy@brinkclimatesystems.nl, dan helpen wij u graag verder.

Ook als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag en zoeken we samen een oplossing. Komen we er onverhoopt samen niet uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wat gebeurt er bij wijzigingen in mijn persoonsgegevens, het gebruik ervan of veranderingen in de regelgeving?
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er weleens iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden

 

BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.
POSTBUS 11 7950 AA STAPHORST

T 0522 46 99 44
E info@brinkclimatesystems.nl
www.BRINKclimatesystems.nl
www.BRINKairforlife.nl

/storage/5fc10d8d91020.png
Cookies

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’, dit houdt in dat er informatie wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek worden herkend en is noodzakelijk om de website normaal te laten functioneren. De opgeslagen cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Iedere bezoeker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Leadinfo:
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.